همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
همایش حریم تهران، بایدها و نبایدها با حضور مهندس گلپایگانی معاون شهرساری و معماری شهرداری تهران، دکتر محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، دکتر زهرا نژادبهرام عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران،مهندس مجتبی شکری سرپرست اداره کل حریم شهر تهران و شهرداران مناطق برگزاری شد.
عکاس: امیر گلی پور
همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 1

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 1

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 2

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 2

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 3

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 3

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 4

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 4

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 5

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 5

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 6

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 6

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 7

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 7

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 8

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 8

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 9

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 9

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 10

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 10

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 11

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 11

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 12

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 12

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 13

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 13

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 14

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 14

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 15

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 15

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 16

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 16

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 17

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 17

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 18

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 18

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 19

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 19

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 20

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 20

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 21

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 21

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 22

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 22

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 23

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 23

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 24

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 24

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 25

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 25

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 26

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 26

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 27

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 27

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 28

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 28

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 29

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 29

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 30

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 30

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 31

همایش حریم شهر تهران، بایدها و نبایدها 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید