شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با حضور معاونین این مرکز برگزار شد و از سامانه 137 و 1888 شهرداری ناحیه 1 منطقه 3، مدیریت پسماند منطقه 6، خانه زی در منطقه 11، مقبره ملک المتکلمین و صوراسرافیل در منطقه 11، میدان شوش (اکیپ های فوریت های اجتماعی) در منطقه 11 بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 50

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 49

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 47

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 46

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 45

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 44

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 43

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 42

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 41

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 40

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 39

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 38

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 37

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 36

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 35

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 34

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 33

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 32

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 31

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 30

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 29

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 28

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 27

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 26

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 25

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 24

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 23

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 22

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 21

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 20

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 19

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 18

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 17

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 16

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 15

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 14

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 13

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 12

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 11

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 10

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 9

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 8

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 7

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 6

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 5

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 4

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 3

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 2

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 1

شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 48

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید