اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی (ع)

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
نماز عید فطر با حضور پر شور مردم ری صبح امروز چهارشنبه در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی اقامه شد.
عکاس: محمد محسنی فر
اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 1

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 1

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 2

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 2

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 3

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 3

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 4

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 4

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 5

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 5

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 6

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 6

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 7

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 7

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 8

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 8

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 9

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 9

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 10

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 10

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 11

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 11

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 12

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 12

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 13

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 13

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 14

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 14

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 15

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 15

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 16

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 16

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 17

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 17

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 18

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 18

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 19

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 19

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 20

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 20

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 21

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 21

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 22

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 22

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 23

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 23

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 24

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 24

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 25

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 25

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 26

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 26

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 27

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 27

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 28

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 28

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 29

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 29

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 30

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 30

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 31

اقامه نماز عید فطر در جوار حرم حضرت شاه عبدالعظیم 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید