۲۲ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با ارائه خدمات حمل و نقلی و ریلی و خدمات فرهنگی و رفاهی میزبان مردم در این مراسم بود.
عکاس: شایان محرابی
شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 1

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 1

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 2

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 2

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 3

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 3

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 4

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 4

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 5

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 5

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 6

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 6

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 7

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 7

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 8

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 8

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 9

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 9

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 10

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 10

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 11

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 11

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 12

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 12

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 13

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 13

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 14

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 14

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 15

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 15

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 16

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 16

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 17

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 17

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 18

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 18

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 19

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 19

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 20

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 20

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 21

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 21

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 22

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 22

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 23

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 23

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 24

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 24

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 25

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 25

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 26

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 26

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 27

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 27

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 28

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 28

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 29

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 29

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 30

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 30

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 31

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 31

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 32

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 32

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 33

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 33

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 34

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 34

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 35

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 35

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 36

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 36

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 37

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 37

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 38

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 38

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 39

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 39

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 40

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 40

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 41

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 41

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 42

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 42

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 43

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 43

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 44

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 44

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 45

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 45

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 46

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 46

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 47

شهرداری تهران در سی امین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 47

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید