صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر صبح امروز یکشنبه به ریاست محسن هاشمی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 1

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 1

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 2

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 2

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 3

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 3

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 4

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 4

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 5

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 5

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 6

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 6

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 7

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 7

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 8

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 8

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 9

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 9

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 10

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 10

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 11

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 11

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 12

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 12

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 13

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 13

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 14

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 14

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 15

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 15

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 16

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 16

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 17

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 17

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 18

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 18

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 19

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 19

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 20

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 20

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 21

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 21

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 22

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 22

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 23

صد و چهل و پنجمین جلسه شورا شهر 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید