احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع)

تاریخ: ۸ خرداد ۱۳۹۸
مراسم احیای شب قدر مصادف با شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان با حضور پرشور مردم تهران در هیئت ریحانة الحسین (ع) برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 1

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 1

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 2

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 2

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 3

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 3

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 4

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 4

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 5

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 5

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 6

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 6

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 7

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 7

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 8

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 8

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 9

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 9

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 10

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 10

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 11

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 11

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 12

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 12

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 13

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 13

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 14

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 14

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 15

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 15

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 16

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 16

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 17

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 17

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 18

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 18

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 19

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 19

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 20

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 20

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 21

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 21

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 22

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 22

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 23

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 23

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 24

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 24

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 25

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 25

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 26

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 26

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 27

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 27

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 28

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 28

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 29

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 29

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 30

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 30

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 31

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 31

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 32

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 32

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 33

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 33

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 34

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 34

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 35

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 35

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 36

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 36

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 37

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 37

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 38

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 38

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 39

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 39

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 40

احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت ریحانة الحسین (ع) 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید