مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س)

تاریخ: ۶ خرداد ۱۳۹۸
مراسم احیای شب قدر مصادف با شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان با حضور پرشور مردم تهران در بهشت زهرا (س) برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 1

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 1

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 2

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 2

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 3

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 3

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 4

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 4

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 5

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 5

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 6

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 6

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 7

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 7

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 8

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 8

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 9

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 9

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 10

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 10

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 11

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 11

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 12

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 12

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 13

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 13

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 14

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 14

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 15

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 15

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 16

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 16

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 17

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 17

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 18

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 18

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 19

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 19

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 20

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 20

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 21

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 21

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 22

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 22

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 23

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 23

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 24

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 24

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 25

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 25

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 26

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 26

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 27

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 27

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 28

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 28

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 29

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 29

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 30

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 30

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 31

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 31

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 32

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 32

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 33

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 33

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 34

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 34

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 35

مراسم احیای شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا (س) 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید