احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع)

تاریخ: ۶ خرداد ۱۳۹۸
مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در جوار امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) دوشنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۸ با حضور گستره مردم برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 51

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 50

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 49

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 48

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 47

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 46

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 45

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 44

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 43

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 42

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 41

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 40

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 39

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 38

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 37

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 36

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 35

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 34

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 33

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 32

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 31

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 30

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 29

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 28

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 27

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 26

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 25

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 24

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 23

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 22

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 21

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 20

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 19

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 18

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 17

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 16

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 15

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 14

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 13

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 12

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 11

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 9

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 8

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 7

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 6

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 5

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 4

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 3

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 2

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 1

احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید