گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان

تاریخ: ۲ خرداد ۱۳۹۸
بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان با ایجاد گذر فرهنگی میزبان شهروندان است.
عکاس: شایان محرابی
گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 1

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 1

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 2

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 2

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 3

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 3

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 4

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 4

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 5

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 5

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 6

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 6

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 7

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 7

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 8

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 8

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 9

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 9

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 10

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 10

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 11

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 11

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 12

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 12

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 13

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 13

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 14

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 14

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 15

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 15

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 16

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 16

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 17

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 17

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 18

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 18

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 19

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 19

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 20

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 20

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 21

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 21

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 22

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 22

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 23

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 23

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 24

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 24

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 25

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 25

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 26

گذر فرهنگی بوستان نهج البلاغه در شب های ماه رمضان 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید