افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
شهروندان تهرانی در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم همزمان با اذان مغرب به صرف افطاری می پردازند.
عکاس: محمد محسنی فر
افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 1

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 1

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 2

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 2

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 3

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 3

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 4

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 4

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 5

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 5

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 6

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 6

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 7

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 7

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 8

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 8

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 9

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 9

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 10

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 10

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 11

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 11

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 12

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 12

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 13

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 13

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 14

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 14

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 15

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 15

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 16

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 16

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 17

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 17

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 18

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 18

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 19

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 19

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 20

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 20

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 21

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 21

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 22

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 22

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 23

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 23

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 24

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 24

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 25

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 25

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 26

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 26

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 27

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 27

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 28

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 28

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 29

افطاری ساده در حاشیه نمایشگاه قرآن 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید