شهرنگار؛ خیابان منوچهری

تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اینجا خیابان منوچهری است؛ جایی که تاریخ بیش از هر جای دیگری معنی پیدا می‌کند و همه چیز براساس عمری که کرده است طبقه‌بندی می‌شود. اینجا تاریخ را معامله می‌شود. خیابان منوچهری درست مثل موزه‌ای غیررسمی است که می‌توانی اشیای قیمتی این موزه را در دستت گرفت و آنها را از نزدیک ورانداز کرد.
عکاس: مازن هواشم
شهرنگار؛ خیابان منوچهری 1

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 1

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 2

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 2

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 3

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 3

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 4

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 4

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 5

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 5

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 6

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 6

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 7

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 7

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 8

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 8

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 9

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 9

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 10

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 10

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 11

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 11

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 12

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 12

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 13

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 13

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 14

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 14

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 15

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 15

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 16

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 16

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 17

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 17

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 18

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 18

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 19

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 19

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 20

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 20

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 21

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 21

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 22

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 22

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 23

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 23

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 24

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 24

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 25

شهرنگار؛ خیابان منوچهری 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید