بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات

تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امورشورا به همراه شهربانو امانی عضو شورا شهر صبح امروز چهارشنبه از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران بازدید کرد.
عکاس: محمد محسنی فر
بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 1

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 1

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 2

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 2

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 3

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 3

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 4

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 4

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 5

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 5

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 6

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 6

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 7

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 7

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 8

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 8

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 9

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 9

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 10

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 10

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 11

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 11

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 12

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 12

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 13

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 13

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 14

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 14

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 15

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 15

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 16

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 16

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 17

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 17

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 18

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 18

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 19

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 19

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 20

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 20

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 21

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 21

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 22

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه شهری از مرکز ارتباطات 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید