۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه توسط نیروهای شهرداری صبح امروز پنجشنبه انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 1

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 1

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 2

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 2

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 3

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 3

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 4

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 4

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 5

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 5

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 6

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 6

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 7

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 7

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 8

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 8

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 9

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 9

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 10

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 10

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 11

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 11

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 12

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 12

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 13

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 13

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 14

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 14

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 15

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 15

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 16

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 16

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 17

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 17

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 18

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 18

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 19

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 19

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 20

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 20

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 21

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 21

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 22

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 22

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 23

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 23

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 24

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 24

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 25

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 25

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 26

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 26

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 27

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 27

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید