آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه توسط نیروهای شهرداری صبح امروز پنجشنبه انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 1

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 1

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 2

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 2

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 3

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 3

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 4

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 4

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 5

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 5

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 6

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 6

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 7

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 7

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 8

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 8

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 9

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 9

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 10

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 10

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 11

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 11

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 12

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 12

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 13

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 13

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 14

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 14

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 15

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 15

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 16

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 16

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 17

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 17

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 18

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 18

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 19

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 19

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 20

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 20

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 21

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 21

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 22

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 22

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 23

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 23

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 24

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 24

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 25

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 25

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 26

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 26

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 27

آماده سازی دانشگاه تهران برای نماز جمعه 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید