بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید اکتاویو دلاوار گاماس دبیر کل سازمان کلان شهر های جهان متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی روز چهارشنبه انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 1

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 1

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 2

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 2

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 3

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 3

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 4

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 4

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 5

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 5

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 6

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 6

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 7

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 7

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 8

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 8

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 9

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 9

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 10

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 10

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 11

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 11

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 12

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 12

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 13

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 13

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 14

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 14

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 15

بازدید دبیر کل متروپلیس از دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید