دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دیدار اکتاویو دلاوار گاماس دبیر کل سازمان کلان شهر های جهان متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران روز چهارشنبه انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 1

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 1

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 2

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 2

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 3

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 3

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 4

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 4

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 5

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 5

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 6

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 6

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 7

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 7

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 8

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 8

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 9

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 9

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 10

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 10

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 11

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 11

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 12

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 12

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 13

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 13

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 14

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 14

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 15

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 15

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 16

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 16

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 17

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 17

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 18

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 18

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 19

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 19

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 20

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 20

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 21

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 21

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 22

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 22

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 23

دیدار دبیر کل متروپلیس با دبیر کل مجمع شهرداران کلان شهرهای تهران 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید