نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نامگذاری خیابان ج به نام جمشید مشایخی و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اعضای شورای شهر و خانواده ایشان جمعه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 1

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 1

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 2

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 2

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 3

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 3

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 4

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 4

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 5

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 5

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 6

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 6

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 7

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 7

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 8

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 8

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 9

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 9

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 10

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 10

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 11

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 11

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 12

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 12

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 13

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 13

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 14

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 14

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 15

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 15

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 16

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 16

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 17

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 17

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 18

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 18

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 19

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 19

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 20

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 20

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 21

نامگذاری خیابان و رونمایی از سردیس جمشید مشایخی با حضور شهردار تهران 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید