هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه

تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته؛ 8 لغایت 13 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 10 تا 21 در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران ضلع جنوب بوستان گفتگو در حال برگزاری است.
عکاس: محمد محسنی فر
هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 1

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 1

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 2

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 2

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 3

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 3

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 4

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 4

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 5

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 5

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 6

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 6

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 7

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 7

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 8

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 8

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 9

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 9

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 10

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 10

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 11

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 11

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 12

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 12

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 13

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 13

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 14

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 14

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 15

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 15

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 16

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 16

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 17

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 17

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 18

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 18

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 19

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 19

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 20

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 20

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 21

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 21

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 22

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 22

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 23

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 23

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 24

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 24

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 25

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 25

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 26

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 26

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 27

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 27

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 28

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 28

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 29

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 29

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 30

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 30

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 31

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 31

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 32

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 32

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 33

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید