بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران سه شنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ از موزه نقشه تهران بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 1

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 1

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 2

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 2

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 3

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 3

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 4

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 4

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 5

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 5

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 6

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 6

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 7

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 7

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 8

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 8

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 9

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 9

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 10

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 10

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 11

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 11

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 12

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 12

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 13

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 13

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 14

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 14

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 15

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 15

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 16

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 16

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 17

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 17

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 18

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 18

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 19

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 19

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 20

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 20

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 21

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 21

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 22

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 22

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 23

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 23

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 24

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 24

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 25

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 25

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 26

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 26

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 27

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 27

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 28

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 28

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 29

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 29

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 30

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 30

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 31

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 31

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 32

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 32

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 33

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 33

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 34

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 34

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 35

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 35

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 36

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 36

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 37

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 37

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 38

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 38

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 39

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 39

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 40

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 40

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 41

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 41

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 42

بازدید شهردار تهران از موزه نقشه تهران 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید