شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری

تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، یکشنبه شب برگزار شد و از مرکز مدیریت پسماند منطقه 6، خانه مینایی و مقبره ملک المتکلمین و صوراسرافیل در منطقه 11 بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 56

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 55

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 54

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 53

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 52

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 51

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 50

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 49

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 48

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 47

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 46

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 45

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 44

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 43

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 42

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 41

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 40

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 39

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 38

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 37

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 36

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 35

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 34

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 33

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 32

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 31

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 30

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 29

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 28

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 27

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 26

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 25

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 24

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 23

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 22

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 21

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 20

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 19

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 18

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 16

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 15

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 14

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 13

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 12

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 11

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 10

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 9

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 8

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 7

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 6

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 5

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 4

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 3

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 2

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 1

شهردار شب پوریا سوری، سرپرست مرکز ارتباطات شهرداری 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید