شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک

تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
شبگردی اصحاب رسانه به میزبانی منطقه 1 شهرداری تهران برگزار شد و خبرنگاران با حضور سید حمید موسوی شهردار این منطقه از پروژه های این منطقه بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی
شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 1

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 1

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 2

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 2

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 3

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 3

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 4

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 4

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 5

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 5

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 6

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 6

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 7

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 7

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 8

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 8

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 9

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 9

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 10

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 10

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 11

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 11

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 12

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 12

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 13

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 13

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 14

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 14

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 15

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 15

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 17

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 17

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 18

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 18

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 19

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 19

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 20

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 20

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 21

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 21

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 22

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 22

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 23

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 23

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 24

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 24

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 25

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 25

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 26

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 26

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 27

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 27

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 28

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 28

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 29

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 29

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 30

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 30

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 31

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 31

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 32

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 32

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 33

شبگردی اصحاب رسانه در منطقه یک 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید