نشست خبری سخنگوی شورا شهر

تاریخ: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نشست خبری علی اعطا سخنگوی شورا شهر صبح امروز سه شنبه در ساختمان شورا شهر برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
نشست خبری سخنگوی شورا شهر 1

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 1

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 2

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 2

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 3

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 3

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 4

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 4

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 5

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 5

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 6

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 6

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 7

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 7

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 8

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 8

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 9

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 9

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 10

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 10

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 11

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 11

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 12

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 12

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 13

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 13

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 14

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 14

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 15

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 15

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 16

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 16

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 17

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 17

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 18

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 18

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 19

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 19

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 20

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 20

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 21

نشست خبری سخنگوی شورا شهر 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید