پاکسازی معابر و منازل پل دختر

تاریخ: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
پاکسازی معابر و منازل شهر پل دختر به کمک نیروهای اعزامی شهرداری تهران
عکاس: محمد محسنی فر
پاکسازی معابر و منازل پل دختر 1

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 1

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 2

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 2

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 3

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 3

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 4

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 4

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 5

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 5

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 6

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 6

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 7

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 7

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 8

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 8

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 9

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 9

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 10

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 10

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 11

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 11

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 12

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 12

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 13

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 13

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 14

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 14

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 15

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 15

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 16

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 16

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 17

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 17

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 18

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 18

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 19

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 19

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 20

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 20

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 21

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 21

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 22

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 22

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 23

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 23

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 24

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 24

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 25

پاکسازی معابر و منازل پل دختر 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید