روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

روز اول سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید