بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6

تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران عصر امروز سشنبه 27 فروردین ماه از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 بازدید کردند
عکاس: وحید شیخی
بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 1

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 1

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 2

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 2

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 3

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 3

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 4

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 4

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 5

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 5

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 6

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 6

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 7

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 7

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 8

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 8

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 9

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 9

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 10

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 10

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 11

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 11

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 12

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 12

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 13

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 13

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 14

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 14

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 15

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 15

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 16

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 16

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 17

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 17

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 18

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 18

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 19

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 19

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 20

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 20

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 21

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 21

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 22

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 22

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 23

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 23

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 24

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 24

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 25

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 25

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 26

بازدید شهردار تهران از 20 پروژه عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 6 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید