صد و سی و پنجمین جلسه شورا شهر

تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
صد و سی و پنجمین جلسه شورا شهر صبح یکشنبه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و به ریاست محسن هاشمی برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
دومین جلسه شورا شهر 1

دومین جلسه شورا شهر 1

دومین جلسه شورا شهر 2

دومین جلسه شورا شهر 2

دومین جلسه شورا شهر 3

دومین جلسه شورا شهر 3

دومین جلسه شورا شهر 4

دومین جلسه شورا شهر 4

دومین جلسه شورا شهر 5

دومین جلسه شورا شهر 5

دومین جلسه شورا شهر 6

دومین جلسه شورا شهر 6

دومین جلسه شورا شهر 7

دومین جلسه شورا شهر 7

دومین جلسه شورا شهر 8

دومین جلسه شورا شهر 8

دومین جلسه شورا شهر 9

دومین جلسه شورا شهر 9

دومین جلسه شورا شهر 10

دومین جلسه شورا شهر 10

دومین جلسه شورا شهر 11

دومین جلسه شورا شهر 11

دومین جلسه شورا شهر 12

دومین جلسه شورا شهر 12

دومین جلسه شورا شهر 13

دومین جلسه شورا شهر 13

دومین جلسه شورا شهر 14

دومین جلسه شورا شهر 14

دومین جلسه شورا شهر 15

دومین جلسه شورا شهر 15

دومین جلسه شورا شهر 16

دومین جلسه شورا شهر 16

دومین جلسه شورا شهر 17

دومین جلسه شورا شهر 17

دومین جلسه شورا شهر 18

دومین جلسه شورا شهر 18

دومین جلسه شورا شهر 19

دومین جلسه شورا شهر 19

دومین جلسه شورا شهر 20

دومین جلسه شورا شهر 20

دومین جلسه شورا شهر 21

دومین جلسه شورا شهر 21

دومین جلسه شورا شهر 22

دومین جلسه شورا شهر 22

دومین جلسه شورا شهر 23

دومین جلسه شورا شهر 23

دومین جلسه شورا شهر 24

دومین جلسه شورا شهر 24

دومین جلسه شورا شهر 25

دومین جلسه شورا شهر 25

دومین جلسه شورا شهر 26

دومین جلسه شورا شهر 26

دومین جلسه شورا شهر 27

دومین جلسه شورا شهر 27

دومین جلسه شورا شهر 28

دومین جلسه شورا شهر 28

دومین جلسه شورا شهر 29

دومین جلسه شورا شهر 29

دومین جلسه شورا شهر 30

دومین جلسه شورا شهر 30

دومین جلسه شورا شهر 31

دومین جلسه شورا شهر 31

دومین جلسه شورا شهر 32

دومین جلسه شورا شهر 32

دومین جلسه شورا شهر 33

دومین جلسه شورا شهر 33

دومین جلسه شورا شهر 34

دومین جلسه شورا شهر 34

دومین جلسه شورا شهر 35

دومین جلسه شورا شهر 35

دومین جلسه شورا شهر 36

دومین جلسه شورا شهر 36

دومین جلسه شورا شهر 37

دومین جلسه شورا شهر 37

دومین جلسه شورا شهر 38

دومین جلسه شورا شهر 38

دومین جلسه شورا شهر 39

دومین جلسه شورا شهر 39

دومین جلسه شورا شهر 40

دومین جلسه شورا شهر 40

دومین جلسه شورا شهر 41

دومین جلسه شورا شهر 41

دومین جلسه شورا شهر 42

دومین جلسه شورا شهر 42

دومین جلسه شورا شهر 43

دومین جلسه شورا شهر 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید