عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان

تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان به کمک نیروهای اعزامی شهرداری تهران
عکاس: محمد محسنی فر

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 1

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 2

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 3

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 4

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 5

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 6

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 7

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 8

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 9

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 10

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 11

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 12

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 13

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 14

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 15

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 16

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 17

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 18

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 19

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 20

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 21

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 22

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 23

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 24

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 25

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 26

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 27

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 28

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 29

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 30

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 31

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 32

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 33

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 34

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 35

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 36

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 37

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 38

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 39

عملیات تخلیه آب از محلات گمیشان 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید