روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎

تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۹۸
شور و نشاط خانواده ها در بوستانهای منطقه ۲۲ ، بوستان آبشار تهران ، بوستان جنگلی چیتگر در روز طبیعت و حضور میدانی مدیریت شهری برای خدمت رسانی به شهروندان
عکاس: امیر گلی پور
روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 1

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 1

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 2

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 2

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 3

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 3

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 4

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 4

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 5

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 5

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 6

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 6

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 7

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 7

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 8

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 8

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 9

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 9

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 10

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 10

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 11

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 11

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 12

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 12

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 13

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 13

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 14

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 14

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 15

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 15

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 16

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 16

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 17

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 17

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 18

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 18

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 19

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 19

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 20

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 20

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 21

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 21

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 22

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 22

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 23

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 23

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 24

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 24

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 25

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 25

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 26

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 26

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 27

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 27

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 28

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 28

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 29

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 29

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 30

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 30

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 31

روز طبیعت در قطب گردشگری تهران‎ 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید