بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران

تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران به همراه پیروز حناچی شهردار تهران از ستاد بحران شهر تهران بازدید کردند. بعد از بازدید در جلسه ای به همراه نمایندگان دستگاه های اجرایی کشور به بررسی اتفاقات و حوادث احتمالی بارش باران پرداختند.
عکاس: احسان رأفتی داریان
بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 1

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 1

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 2

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 2

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 3

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 3

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 4

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 4

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 5

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 5

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 6

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 6

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 7

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 7

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 8

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 8

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 9

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 9

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 10

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 10

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 11

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 11

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 12

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 12

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 13

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 13

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 14

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 14

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 15

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 15

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 16

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 16

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 17

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 17

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 18

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 18

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 19

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 19

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 20

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 20

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 21

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 21

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 22

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 22

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 23

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 23

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 24

بازدید وزیر کشور از ستاد بحران شهر تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید