جنگ شادی در تئاتر شهر

تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
جنگ شادی با حضور پیشکسوتان عرصه ی نمایش در محوطه ی تئاتر شهر برگزار شد.
عکاس: مازن هواشم
جنگ شادی در تئاتر شهر 1

جنگ شادی در تئاتر شهر 1

جنگ شادی در تئاتر شهر 2

جنگ شادی در تئاتر شهر 2

جنگ شادی در تئاتر شهر 3

جنگ شادی در تئاتر شهر 3

جنگ شادی در تئاتر شهر 4

جنگ شادی در تئاتر شهر 4

جنگ شادی در تئاتر شهر 5

جنگ شادی در تئاتر شهر 5

جنگ شادی در تئاتر شهر 6

جنگ شادی در تئاتر شهر 6

جنگ شادی در تئاتر شهر 7

جنگ شادی در تئاتر شهر 7

جنگ شادی در تئاتر شهر 8

جنگ شادی در تئاتر شهر 8

جنگ شادی در تئاتر شهر 9

جنگ شادی در تئاتر شهر 9

جنگ شادی در تئاتر شهر 10

جنگ شادی در تئاتر شهر 10

جنگ شادی در تئاتر شهر 11

جنگ شادی در تئاتر شهر 11

جنگ شادی در تئاتر شهر 12

جنگ شادی در تئاتر شهر 12

جنگ شادی در تئاتر شهر 13

جنگ شادی در تئاتر شهر 13

جنگ شادی در تئاتر شهر 14

جنگ شادی در تئاتر شهر 14

جنگ شادی در تئاتر شهر 15

جنگ شادی در تئاتر شهر 15

جنگ شادی در تئاتر شهر 16

جنگ شادی در تئاتر شهر 16

جنگ شادی در تئاتر شهر 17

جنگ شادی در تئاتر شهر 17

جنگ شادی در تئاتر شهر 18

جنگ شادی در تئاتر شهر 18

جنگ شادی در تئاتر شهر 19

جنگ شادی در تئاتر شهر 19

جنگ شادی در تئاتر شهر 20

جنگ شادی در تئاتر شهر 20

جنگ شادی در تئاتر شهر 21

جنگ شادی در تئاتر شهر 21

جنگ شادی در تئاتر شهر 22

جنگ شادی در تئاتر شهر 22

جنگ شادی در تئاتر شهر 23

جنگ شادی در تئاتر شهر 23

جنگ شادی در تئاتر شهر 24

جنگ شادی در تئاتر شهر 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید