بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز

تاریخ: ۸ فروردین ۱۳۹۸
سیده فاطمه ذوالقدر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و جناب انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز جمعه، ۹ فروردین ۱۳۹۸ بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی
بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 1

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 1

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 2

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 2

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 3

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 3

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 4

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 4

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 5

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 5

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 6

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 6

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 7

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 7

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 8

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 8

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 9

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 9

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 10

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 10

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 11

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 11

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 12

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 12

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 13

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 13

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 14

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 14

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 15

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 15

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 16

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 16

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 17

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 17

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 18

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 18

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 19

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 19

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 20

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 20

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 21

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 21

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 22

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 22

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 23

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 23

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 24

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 24

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 25

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 25

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 26

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 26

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 27

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 27

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 28

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 28

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 29

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 29

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 30

بازدید نماینده مجلس و استاندار تهران از نورزگاه بلوار کشاورز 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید