بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز

تاریخ: ۸ فروردین ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران پنج شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۸ از نوروزگاه بلوار کشاورز بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 1

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 1

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 2

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 2

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 3

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 3

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 4

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 4

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 5

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 5

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 6

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 6

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 7

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 7

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 8

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 8

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 9

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 9

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 10

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 10

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 11

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 11

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 12

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 12

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 13

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 13

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 14

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 14

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 15

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 15

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 16

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 16

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 17

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 17

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 18

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 18

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 19

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 19

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 20

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 20

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 21

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 21

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 22

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 22

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 23

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 23

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 24

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 24

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 25

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 25

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 26

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 26

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 27

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 27

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 28

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 28

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 29

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 29

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 30

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 30

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 31

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 31

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 32

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 32

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 33

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 33

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 34

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 34

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 35

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 35

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 36

بازدید شهردار تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید