بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز

تاریخ: ۸ فروردین ۱۳۹۸
معاونین و معاونان ارشد شهرداری تهران پنج شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۸ از نوروزگاه بلوار کشاورز بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی
بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 1

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 1

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 2

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 2

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 3

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 3

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 4

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 4

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 5

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 5

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 6

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 6

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 7

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 7

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 8

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 8

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 9

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 9

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 10

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 10

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 11

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 11

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 12

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 12

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 13

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 13

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 14

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 14

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 15

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 15

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 16

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 16

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 17

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 17

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 18

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 18

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 19

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 19

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 20

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 20

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 21

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 21

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 22

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 22

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 23

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 23

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 24

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 24

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 25

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 25

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 26

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 26

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 27

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 27

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 28

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 28

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 29

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 29

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 30

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 30

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 31

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 31

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 32

بازدید معاونین شهرداری تهران از نوروزگاه بلوار کشاورز 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید