دود بدرود در ایوان انتظار

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
جمع آوری امضا برای میثاق نامه هوای پاک از برنامه های دود بدرود روز سه شنبه ۲۱ اسفندماه در میدان ولیعصر(عج) برگزار شد
عکاس: داریوش جبرائیلی
دود بدرود در ایوان انتظار 1

دود بدرود در ایوان انتظار 1

دود بدرود در ایوان انتظار 2

دود بدرود در ایوان انتظار 2

دود بدرود در ایوان انتظار 3

دود بدرود در ایوان انتظار 3

دود بدرود در ایوان انتظار 4

دود بدرود در ایوان انتظار 4

دود بدرود در ایوان انتظار 5

دود بدرود در ایوان انتظار 5

دود بدرود در ایوان انتظار 6

دود بدرود در ایوان انتظار 6

دود بدرود در ایوان انتظار 7

دود بدرود در ایوان انتظار 7

دود بدرود در ایوان انتظار 8

دود بدرود در ایوان انتظار 8

دود بدرود در ایوان انتظار 9

دود بدرود در ایوان انتظار 9

دود بدرود در ایوان انتظار 10

دود بدرود در ایوان انتظار 10

دود بدرود در ایوان انتظار 11

دود بدرود در ایوان انتظار 11

دود بدرود در ایوان انتظار 12

دود بدرود در ایوان انتظار 12

دود بدرود در ایوان انتظار 13

دود بدرود در ایوان انتظار 13

دود بدرود در ایوان انتظار 14

دود بدرود در ایوان انتظار 14

دود بدرود در ایوان انتظار 15

دود بدرود در ایوان انتظار 15

دود بدرود در ایوان انتظار 16

دود بدرود در ایوان انتظار 16

دود بدرود در ایوان انتظار 17

دود بدرود در ایوان انتظار 17

دود بدرود در ایوان انتظار 18

دود بدرود در ایوان انتظار 18

دود بدرود در ایوان انتظار 19

دود بدرود در ایوان انتظار 19

دود بدرود در ایوان انتظار 20

دود بدرود در ایوان انتظار 20

دود بدرود در ایوان انتظار 21

دود بدرود در ایوان انتظار 21

دود بدرود در ایوان انتظار 22

دود بدرود در ایوان انتظار 22

دود بدرود در ایوان انتظار 23

دود بدرود در ایوان انتظار 23

دود بدرود در ایوان انتظار 24

دود بدرود در ایوان انتظار 24

دود بدرود در ایوان انتظار 25

دود بدرود در ایوان انتظار 25

دود بدرود در ایوان انتظار 26

دود بدرود در ایوان انتظار 26

دود بدرود در ایوان انتظار 27

دود بدرود در ایوان انتظار 27

دود بدرود در ایوان انتظار 28

دود بدرود در ایوان انتظار 28

دود بدرود در ایوان انتظار 29

دود بدرود در ایوان انتظار 29

دود بدرود در ایوان انتظار 30

دود بدرود در ایوان انتظار 30

دود بدرود در ایوان انتظار 31

دود بدرود در ایوان انتظار 31

دود بدرود در ایوان انتظار 32

دود بدرود در ایوان انتظار 32

دود بدرود در ایوان انتظار 33

دود بدرود در ایوان انتظار 33

دود بدرود در ایوان انتظار 34

دود بدرود در ایوان انتظار 34

دود بدرود در ایوان انتظار 35

دود بدرود در ایوان انتظار 35

دود بدرود در ایوان انتظار 36

دود بدرود در ایوان انتظار 36

دود بدرود در ایوان انتظار 37

دود بدرود در ایوان انتظار 37

دود بدرود در ایوان انتظار 38

دود بدرود در ایوان انتظار 38

دود بدرود در ایوان انتظار 39

دود بدرود در ایوان انتظار 39

دود بدرود در ایوان انتظار 40

دود بدرود در ایوان انتظار 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید