بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
پیروز حناچی شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت سه شنبه، 21 اسفند ۱۳۹۷ که در برج میلاد برپاست بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 1

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 1

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 2

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 2

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 3

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 3

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 4

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 4

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 5

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 5

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 6

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 6

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 7

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 7

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 8

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 8

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 9

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 9

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 10

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 10

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 11

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 11

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 12

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 12

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 13

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 13

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 14

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 14

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 15

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 15

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 16

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 16

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 17

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 17

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 18

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 18

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 19

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 19

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 20

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 20

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 21

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 21

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 22

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه دستاوردهاى هنرى زنان هنرمند داراى معلولیت 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید