۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار در باغ کتاب تهران برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 1

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 1

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 2

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 2

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 3

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 3

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 4

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 4

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 5

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 5

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 6

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 6

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 7

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 7

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 8

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 8

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 10

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 10

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 11

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 11

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 12

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 12

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 13

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 13

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 14

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 14

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 15

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 15

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 16

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 16

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 17

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 17

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 18

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 18

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 19

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 19

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 20

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 20

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 21

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 21

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 22

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 22

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 23

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 23

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 24

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 24

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 25

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 25

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 26

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 26

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 27

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 27

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 28

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 28

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 29

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 29

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 30

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 30

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 31

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 31

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 32

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 32

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 33

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 33

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 34

مراسم رونمایی کتاب های تصویری سپیدار 34

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید