صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
صد و بیست و هشتمین جلسه شورا شهر به ریاست محسن هاشمی و با موضوع بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران روز دوشنبه برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 1

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 1

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 2

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 2

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 3

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 3

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 4

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 4

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 5

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 5

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 6

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 6

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 7

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 7

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 8

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 8

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 9

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 9

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 10

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 10

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 11

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 11

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 12

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 12

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 13

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 13

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 14

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 14

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 15

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 15

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 16

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 16

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 18

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 18

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 19

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 19

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 20

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 20

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 21

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 21

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 22

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 22

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 23

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 23

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 24

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 24

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 25

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 25

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 26

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 26

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 27

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 27

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 28

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 28

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 29

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 29

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 30

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 30

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 31

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 31

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 32

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 32

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 33

صد و بیست و نهمین جلسه شورا شهر 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید