آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری-1

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
شهردار تهران در آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌های شهری بر اهمیت نقش اصحاب رسانه در حل مشکلات شهر تأکید کرد.
عکاس: امیر گلی پور

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 59

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 58

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 57

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 56

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 55

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 54

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 53

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 52

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 51

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 50

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 49

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 48

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 47

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 46

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 45

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 44

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 43

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 42

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 41

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 40

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 39

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 38

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 37

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 36

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 35

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 34

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 33

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 32

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 31

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 30

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 28

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 27

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 26

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 25

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 24

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 23

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 22

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 21

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 20

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 19

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 18

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 17

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 16

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 15

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 14

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 13

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 12

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 11

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 10

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 9

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 8

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 7

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 6

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 5

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 4

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 3

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 2

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 1

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید