۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری-1

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
شهردار تهران در آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌های شهری بر اهمیت نقش اصحاب رسانه در حل مشکلات شهر تأکید کرد.
عکاس: امیر گلی پور
آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 1

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 1

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 2

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 2

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 3

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 3

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 4

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 4

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 5

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 5

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 6

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 6

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 7

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 7

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 8

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 8

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 9

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 9

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 10

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 10

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 11

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 11

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 12

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 12

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 13

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 13

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 14

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 14

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 15

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 15

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 16

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 16

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 17

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 17

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 18

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 18

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 19

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 19

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 20

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 20

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 21

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 21

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 22

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 22

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 23

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 23

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 24

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 24

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 25

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 25

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 26

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 26

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 27

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 27

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 28

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 28

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 29

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 29

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 30

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 30

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 31

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 31

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 32

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 32

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 33

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 33

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 34

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 34

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 35

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 35

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 36

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 36

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 37

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 37

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 38

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 38

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 39

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 39

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 40

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 40

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 41

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 41

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 42

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 42

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 43

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 43

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 44

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 44

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 45

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 45

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 46

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 46

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 47

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 47

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 48

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 48

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 49

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 49

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 50

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 50

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 51

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 51

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 52

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 52

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 53

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 53

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 54

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 54

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 55

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 55

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 56

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 56

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 57

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 57

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 58

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 58

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 59

آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه شهری 59

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید