۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک

تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۹۷
روز شنبه یازدهم اسفندماه پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک با حضور پیروز حناچی شهردار تهران به بهره برداری خواهد رسید.آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سال 1394 آغاز شد که پس از چندسال تعلل در مدیریت شهری جدید کمتر از یک سال آماده بازگشایی برای شهروندان می باشد.
عکاس: امیر گلی پور
تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 1

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 1

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 2

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 2

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 3

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 3

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 4

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 4

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 5

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 5

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 6

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 6

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 7

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 7

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 9

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 9

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 10

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 10

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 11

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 11

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 12

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 12

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 13

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 13

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 14

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 14

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 15

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 15

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 16

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 16

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 17

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 17

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 18

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 18

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 19

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 19

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 20

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 20

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 21

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 21

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 22

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 22

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 23

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 23

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 24

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 24

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 25

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 25

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 26

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 26

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 27

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 27

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 28

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 28

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 29

تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک 29

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید