نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲

تاریخ: ۷ اسفند ۱۳۹۷
نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران صبح امروز دوشنبه 6 اسفند ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد .
عکاس: محمد محسنی فر
نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 1

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 1

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 2

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 2

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 3

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 3

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 4

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 4

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 5

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 5

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 6

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 6

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 7

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 7

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 8

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 8

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 9

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 9

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 10

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 10

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 11

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 11

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 12

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 12

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 13

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 13

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 14

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 14

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 15

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 15

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 16

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 16

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 17

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 17

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 18

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 18

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 19

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 19

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 20

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 20

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 21

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 21

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 22

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 22

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 23

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 23

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 24

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 24

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 25

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 25

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 26

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 26

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 27

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 27

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 28

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 28

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 29

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 29

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 30

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 30

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 31

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 31

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 32

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 32

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 33

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 33

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 34

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 34

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 35

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 35

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 36

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 36

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 37

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 37

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 38

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 38

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 39

نخستین نشست خبری دکتر پیروز حناچی شهردار تهران - ۲ 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید