۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
امروز یکصدمین مجمع کلانشهرها به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد. پس از این نشست شهرداران کلانشهرها به همراه پیروز حناچی شهردار تهران سوار بر دوچرخه راهی میدان مشق شدند و پس از بازدید از این مکان و سردر باغ ملی، برای دیدار با معاون اول رئیس جمهور تا پاستور رکاب زدند. امروز در دوازدهمین سه‌شنبه بدون خودرو، ۱۴ شهردار کلانشهرهای ایران حناچی را همراهی کردند.
عکاس: احسان رأفتی داریان
رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 1

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 1

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 2

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 2

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 3

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 3

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 4

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 4

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 5

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 5

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 6

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 6

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 7

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 7

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 8

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 8

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 9

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 9

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 10

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 10

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 11

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 11

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 12

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 12

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 13

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 13

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 14

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 14

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 15

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 15

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 16

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 16

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 17

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 17

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 18

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 18

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 19

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 19

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 20

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 20

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 21

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 21

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 22

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 22

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 23

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 23

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 24

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 24

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 25

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 25

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 26

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 26

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 27

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 27

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 28

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 28

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 29

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 29

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 30

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 30

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 31

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 31

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 32

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 32

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 33

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 33

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 34

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 34

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 35

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 35

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 36

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 36

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 37

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 37

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 38

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 38

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 39

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 39

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 40

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 40

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 41

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 41

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 42

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 42

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 43

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 43

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 44

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 44

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 45

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 45

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 46

رکابزنی ‌پیروز حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری 46

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید