پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
استقبال شهروندان پایتخت از پرواز خلبان های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسللامی ایران در نمایشگاه اقتدار ملی و دست آوردهای هوایی در پایگاه یکم مهرآباد
عکاس: امیر گلی پور

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 33

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 32

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 31

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 30

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 29

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 28

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 27

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 26

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 25

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 24

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 23

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 22

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 21

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 20

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 19

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 18

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 17

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 16

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 15

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 14

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 13

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 12

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 11

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 10

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 9

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 8

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 7

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 5

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 4

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 3

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 2

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 1

پرواز اسکادران ها بر آسمان پایتخت 6

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید