عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
تجمع بزرگ عزاداران شهادت حضرت زهرا(س) با حضور هیئت‌های مذهبی در میدان فاطمی تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 1

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 1

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 2

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 2

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 3

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 3

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 4

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 4

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 5

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 5

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 6

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 6

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 7

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 7

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 8

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 8

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 9

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 9

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 10

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 10

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 11

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 11

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 12

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 12

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 13

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 13

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 14

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 14

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 15

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 15

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 16

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 16

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 17

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 17

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 18

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 18

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 19

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 19

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 20

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 20

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 21

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 21

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 22

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 22

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 23

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 23

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 24

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 24

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 25

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 25

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 26

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 26

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 27

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 27

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 28

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 28

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 29

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 29

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 30

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 30

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 31

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 31

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 32

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 32

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 33

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 33

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 34

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 34

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 35

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 35

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 36

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 36

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 37

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 37

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 38

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 38

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 39

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 39

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 40

عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در میدان فاطمی 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید