نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه فجر با پرواز خلبانان بر فرازنمایشگاه مورد استقبال چشمگیر شهروندان قرار گرفته است.گفتنی است این نمایشگاه تا 22 بهمن ماه برای عموم مردم آزاد و برپا می باشد.
عکاس: امیر گلی پور

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 59

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 58

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 57

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 56

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 55

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 54

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 53

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 52

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 51

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 50

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 49

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 48

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 47

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 46

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 45

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 44

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 43

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 42

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 41

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 40

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 39

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 38

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 37

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 36

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 35

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 34

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 33

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 32

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 31

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 30

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 28

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 27

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 26

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 25

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 24

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 23

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 22

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 21

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 20

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 19

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 18

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 17

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 16

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 15

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 14

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 13

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 12

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 11

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 10

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 9

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 8

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 7

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 6

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 5

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 4

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 3

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 2

نمایشگاه دست آوردهای هوایی به مناسبت دهه مبارک فجر 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید