شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
شب موسیقی انقلاب اسلامی با عنوان «چلچله» با اجرای آثار و قطعات فاخر ملی و با صدای سالار عقیلی، ماریو تقدسی و وحید تاج در باغ موزه دفاع مقدس اجرا شد.
عکاس: شایان محرابی
شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 1

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 1

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 2

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 2

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 3

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 3

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 4

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 4

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 5

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 5

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 6

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 6

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 7

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 7

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 8

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 8

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 9

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 9

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 10

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 10

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 11

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 11

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 12

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 12

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 13

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 13

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 14

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 14

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 15

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 15

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 16

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 16

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 17

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 17

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 18

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 18

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 19

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 19

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 20

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 20

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 21

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 21

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 22

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 22

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 23

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 23

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 24

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 24

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 25

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 25

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 26

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 26

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 27

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 27

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 28

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 28

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 29

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 29

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 30

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 30

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 31

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 31

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 32

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 32

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 33

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 33

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 34

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 34

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 35

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 35

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 36

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 36

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 37

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 37

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 38

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 38

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 39

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 39

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 40

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 40

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 41

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 41

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 42

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 42

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 43

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 43

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 44

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 44

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 45

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 45

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 46

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 46

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 47

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 47

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 48

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 48

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 49

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 49

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 50

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 50

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 51

شب موسیقی انقلاب در منطقه گردشگری عباس آباد 51

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید