صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر

تاریخ: ۷ بهمن ۱۳۹۷
صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر به ریاست محسن هاشمی و با موضوع تعیین نرخ عوارض صبح امروز یکشنبه برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 1

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 1

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 3

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 3

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 4

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 4

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 5

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 5

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 6

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 6

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 7

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 7

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 8

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 8

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 9

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 9

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 10

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 10

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 11

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 11

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 12

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 12

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 13

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 13

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 14

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 14

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 15

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 15

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 16

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 16

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 17

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 17

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 18

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 18

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 19

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 19

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 20

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 20

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 21

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 21

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 22

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 22

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 23

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 23

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 24

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 24

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 25

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 25

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 26

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 26

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 27

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 27

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 28

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 28

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 29

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 29

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 30

صد و نوزدهمین جلسه شورا شهر 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید