جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق

تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۷
نوزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق شامگاه دوشنبه با حضور پیروز حناچی در رصدخانه برج میلاد برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 1

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 1

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 2

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 2

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 3

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 3

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 4

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 4

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 5

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 5

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 6

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 6

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 7

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 7

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 8

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 8

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 9

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 9

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 10

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 10

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 11

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 11

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 12

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 12

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 13

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 13

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 14

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 14

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 15

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 15

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 16

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 16

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 17

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 17

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 18

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 18

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 19

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 19

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 20

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 20

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 21

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 21

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 22

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 22

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 23

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 23

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 24

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 24

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 25

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 25

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 26

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 26

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 27

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 27

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 28

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 28

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 29

جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید