نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
نشست صمیمانه خانواده های گرانقدر شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو عصر امروز یکشنبه 30 دی ماه با دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران انجام شد .
عکاس: وحید شیخی

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 1

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 2

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 3

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 4

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 5

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 6

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 7

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 8

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 9

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 10

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 11

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 12

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 13

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 14

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 15

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 16

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 17

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 18

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 19

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 20

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 21

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 22

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 23

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 24

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 25

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 26

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 27

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 28

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 29

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 30

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 31

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 32

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 33

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 34

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 35

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 36

نشست صمیمانه خانواده های شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو با شهردار تهران 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید