مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷
مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان عصر امروز شنبه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در مسجد دانشگاه امام جعفر صادق (ع) برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 1

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 1

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 2

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 2

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 3

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 3

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 4

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 4

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 5

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 5

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 6

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 6

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 7

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 7

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 8

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 8

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 9

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 9

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 10

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 10

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 11

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 11

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 12

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 12

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 13

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 13

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 14

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 14

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 15

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 15

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 16

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 16

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 17

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 17

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 18

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 18

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 19

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 19

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 20

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 20

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 21

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 21

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 22

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 22

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 23

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 23

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 24

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 24

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 25

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 25

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 26

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 26

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 27

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 27

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 28

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 28

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 29

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 29

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 30

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 30

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 31

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 31

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 32

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 32

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 33

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 33

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 34

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 34

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 35

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 35

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 36

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 36

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 37

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 37

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 38

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 38

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 39

مراسم ترحیم محمدرضا اعتمادیان 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید