صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر به ریاست محسن هاشمی و با موضوع بررسی برنامه سوم توسعه صبح امروز یکشنبه برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 1

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 1

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 2

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 2

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 3

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 3

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 4

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 4

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 5

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 5

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 6

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 6

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 7

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 7

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 8

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 8

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 9

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 9

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 10

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 10

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 11

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 11

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 12

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 12

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 13

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 13

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 14

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 14

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 15

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 15

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 16

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 16

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 17

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 17

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 18

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 18

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 19

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 19

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 20

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 20

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 21

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 21

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 22

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 22

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 23

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 23

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 24

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 24

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 25

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 25

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 26

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 26

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 27

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 27

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 28

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 28

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 29

صد و سیزدهمین جلسه شورا شهر 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید