نشست خبرى رئیس سازمان بسیج شهردارى تهران

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
نشست خبرى مجتبى سال رئیس سازمان بسیج شهردارى تهران ظهر دوشنبه در سازمان بسیج شهرداری برگزار شد.
عکاس: محمد محسنى فر
نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 15

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 15

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 1

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 1

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 2

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 2

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 3

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 3

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 4

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 4

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 5

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 5

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 6

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 6

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 7

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 7

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 8

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 8

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 9

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 9

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 10

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 10

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 11

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 11

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 12

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 12

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 13

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 13

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 14

نشست خبری رییس سازمان بسیج شهرداری 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید